Både hållbarhet och tillväxt

2015 är året då begreppet bioekonomi slår rot. Vi har sammanfattat året i 12 kapitel som beskriver Skogsindustriernas arbete för att stärka medlemsföretagens attraktivitet och näringspolitiska villkor.

1/12: Vd har ordet

“Vår vision visar vägen“

Skogsnäringens vision – att driva tillväxt i världens bioekonomi – har under 2015 fått ett starkt genomslag.

– Främst beror det på att visionen är så stark i sig själv, men tajmingen var nog också rätt. Politiker och allmänhet inser att det nu är hög tid för en omställning till det förnybara och hållbara, säger Skogsindustriernas vd Carina Håkansson.

Läs mer

2/12: Klimatavtalet 2015

Klimatavtalet visar vägen till en hållbar bioekonomi

Klimatavtalet i Paris är en av de verkligt betydelsefulla händelserna under 2015, kanske den på lång sikt allra viktigaste.

– Att världens länder enats om kraftfulla klimatåtgärder är en fantastisk framgång, säger Mårten Larsson, skogsdirektör på Skogsindustrierna.

Läs mer

– För skogsnäringen är klimatavtalet mycket positivt. Att öka användningen av förnybara råvaror och produkter från skogen i kombination med ett hållbart skogsbruk är en viktig åtgärd för att mildra klimatförändringarna, säger Mårten Larsson.

3/12: Ekonomi

“Investeringsbeslut signalerar framtidstro“

Sågverkens produktion blev den högsta sedan 2007. Massaproduktionen fortsatte att utvecklas positivt och papperstillverkningen stabiliserades.

– Som helhet blev 2015 ett hyfsat år. Bland de svenska basindustrierna hade skogsindustrin den mest positiva utvecklingen. Flera företag har tagit beslut om stora investeringar, vilket visar på en tilltro till de långsiktiga möjligheterna, säger Mats Kinnwall, chefsekonom på Skogsindustrierna.

Läs mer
Diagram

3/12: Ekonomi

Bredare bevakning och bättre service

Medlemsservicen har breddats och förstärkts. Utöver branschspecifik analys och statistik tillhandahålls makroekonomiska analyser, konjunkturprognoser och annan mer branschövergripande information.

– Vi har också en ambition att höras och synas betydligt mer i den samhällsekonomiska debatten, säger Mats Kinnwall, chefsekonom på Skogsindustrierna.

Läs mer

4/12: Svenskt Trä

Långsiktiga satsningar ger effekt

Att stärka sågverksindustrins marknadspositioner är ett övergripande mål för Svenskt Trä. Direkta marknadsinsatser, kunskapsspridning om träprodukternas kvalitets- och klimategenskaper och framförallt kunskap om trä i konstruktion är centrala delar i arbetet.

– Kunskapsläget har förbättrats, vilket märks på marknaden. Boomen för träbyggandet och träprodukternas frammarsch inom bygghandeln kan tas som exempel. I Kina ökar intresset för trä, såväl inom byggnation som inom möbel- och inredningssektorn, vilket öppnar möjligheter för svensk export, säger Mikael Eliasson, direktör för Svenskt Trä.

Läs mer

4/12: Svenskt trä

Rekordår för trä i bygg- och trävaruhandeln

Försäljningen av trävaror inom bygg- och trävaruhandeln ökade med hela 14 procent under 2015 till en ny rekordnivå.

– Våra medlemsföretags produkter har en stark ställning inom bygg- och trävaruhandeln. Branschgemensamma marknadsinsatser har bidragit till detta, säger Johan Fröbel vid Svenskt Trä.

Läs mer

Fritidshus i Kyrkesund, Tjörn, arkitekt Mattias Gunneflo, nominerad till Träpriset 2016. Foto: Åke E:son Lindman

4/12: Svenskt trä

Ökat intresse för svensk furu

Comeback för furumöblerna? Ja, det finns signaler som tyder på det. För Svenskt Trä är marknadsföring av svensk furu i möbler och inredning en spännande utmaning.

– Konkurrensen från andra material är tuff, men på allt fler marknader finns det ett nyväckt intresse för trä, inte minst för vår ljusa fururåvara i möbler och inredningar, säger Charlotte Dedye Apelgren, på Svenskt Trä.

Läs mer

Naturum Tåkern, nominerad till Träpriset 2016, Wingårdh Arkitektkontor, foto: Åke E:son Lindman

5/12: Träbyggnadskansliet

Fortsatt medvind för träbyggandet

Framgångarna för svenskt träbyggande fortsätter. Under 2015 startades fler och större träbyggnadsprojekt än tidigare. För att möta efterfrågan investerar flera företag inom träbyggsektorn i utökad produktionskapacitet.

– Det öppnar möjligheter för det moderna träbyggandet att flytta fram positionerna ytterligare, säger Susanne Rudenstam, chef för Sveriges Träbyggnadskansli.

Läs mer

Råå förskola, nominerad till Träpriset 2016, Dorte Mandrup Arkitekter, foto: Åke E:son Lindman

6/12: Skog och skogsbruk

Nationella skogsprogrammet:

"Det gröna guldet ska bidra med jobb och hållbar tillväxt"

“Skogen – det gröna guldet – ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utveckling av en växande bioekonomi”. Så formuleras visionen i det Nationella skogsprogram som nu tar form.

– Vi ser det som en framgång att skogens nytta för hela samhället lyfts fram så tydligt. Programmets vision, och skogsnäringens egen vision, går nu hand i hand, säger Linda Eriksson på Skogsindustrierna.

Läs mer

7/12: Näringspolitik

“Politikernas intresse är 
stort – och positivt”

Hela 50 riksdagsledamöter slöt upp då Skogsindustrierna i januari 2015 bjöd in till en presentation av skogsnäringens vision om att vara drivande i bioekonomin.

– Den goda uppslutningen är bara ett av flera exempel på att politikens intresse för skogsnäringen och bioekonomin är stort. Det är förstås viktigt. Vår vision kan bara nås i samverkan med samhället som helhet, säger Sven Jonsson, näringspolitisk rådgivare på Skogsindustrierna.

Läs mer
EU

8/12: Miljöfrågor på EU-nivå

Tidigt påverka i EUs beslutsprocesser

– Det gäller att ha pejl, att vara tidigt ute och påverka beslutsprocesserna. Men det vi kallar EU-frågor är egentligen också nationella frågor. Svenska politiker, departement och myndigheter är ju delaktiga i processen. Därför måste Skogsindustrierna arbeta på två fronter, både i Bryssel och på hemmaplan, säger Christina Wiklund, miljödirektör på Skogsindustrierna.

Läs mer

9/12: Produktfrågor

Ökade insikter om miljösmart papper

– Att förklara och framhäva papperets roll i en cirkulär ekonomi är en central del av Skogsindustriernas uppdrag.

Idag finns det en relativt god förståelse för skogsprodukternas miljö- och klimatfördelar hos svenska politiker och myndigheter. Även på europanivå har den insikten vuxit, säger Ingrid Haglind på Skogsindustrierna.

Läs mer

10/12: Forskning

Större fokus på forskning om förnybart

– Vi vill se en tydligare inriktning mot bioekonomin. Det gäller för alla statliga forskningssatsningar, inte bara de som sker inom skogssektorn. Fokus måste flyttas från det fossila till det förnybara. För att nå visionen om bioekonomin samverkar vi gärna med andra branscher, säger Jan Lagerström, forskningsdirektör på Skogsindustrierna som en kommentar till den kommande forskningspropositionen.

Läs mer

Miljösmart cykelhjälm utvecklad av Cellutech. Foto: Lennart Durehed

11/12: Bioinnovation

Full fart framåt för bioinnovation

Etablera närodlad textil i Sverige. Det uppdraget tar forskare, företag och institut inom BioInnovation nu itu med.

– Detta är vårt första stora innovationsprojekt och fler är nu på gång. Det känns fantastiskt kul att efter alla förberedelser kunna gå till praktiskt innovationsarbete, säger Susanna Winzenburg, programchef för BioInnovation.

Läs mer

12/12: Framtida medarbetare

Gröna industrin ska attrahera unga

Att stärka skogsnäringens attraktionskraft är ett viktigt mål på väg mot den bioekonomiska visionen.

— Skogsindustrin är den gröna, hållbara industrin, säger Skogsindustriernas kommunikationschef Åsa Bihl. Vi måste inspirera unga människor att satsa på en hållbar framtid genom att jobba med oss.

Läs mer