Stora investeringar möjliggör omställning

Den globala ekonomin utvecklades relativt svagt och viktiga tillväxtmarknader som Kina och BRICST-länderna bromsade in rejält. Sverige hörde till de industriländer som hade starkast utveckling, framdriven av en hemmamarknad där inte minst byggsektorn stimulerades av extremt låga räntor.

De svenska sågverkens produktion fortsatte att öka och volymen för helåret 2015 var den högsta sedan 2007. Det växande byggandet stimulerade hemmamarknaden och på exportmarknaderna gynnades branschen av en lågt värderad krona.

– Jag tror att vi kan räkna med fortsatt hög byggaktivitet i Sverige under 2016 och även med en relativt stark internationell byggkonjunktur, säger Mats Kinnwall, chefsekonom på Skogsindustrierna.

Den svenska papperstillverkningen, som sjunkit som en följd av nedläggningar de senaste åren, stabiliserades något under 2015. Volymminskningen stannade på cirka två procent. Pappersexporten minskade något i volym, men exportvärdet ökade med cirka en procent.

Massaindustrin fortsatte att öka sina leveranser under 2015. Exporten återhämtade sig och exportvärdet förbättrades, främst som en följd av den för svenska producenter gynnsamma valutasituationen.

Mycket stora investeringar aviserades under året inom skogsindustrin.

– Efter kraftiga neddragningar satsar många massa- och pappersföretag nu på en utveckling av industristrukturen för att stärka konkurrenskraften och möjliggöra en omställning till nya produkter. Bara under de två senaste åren har det inom skogsindustrin som helhet tagits beslut om investeringar på 18 miljarder kronor. Det är ett tydligt styrkebesked.

Många bedömare menar att intresset för investeringar i skogsindustrin kommer att öka ytterligare som en följd av klimatöverenskommelsen i Paris.

– Jag delar absolut den uppfattningen och den svenska skogsnäringen, med sitt hållbara skogsbruk, hör till dem som har allra bäst förutsättningar. Det bådar gott för hela branschen och inte minst för landets mer än 300 000 skogsägare.

Mats Kinnwall
– Prognoserna för den globala konjunkturen har skruvats ned och det finns tyvärr inte mycket som tyder på att tillväxttakten i världsekonomin ska öka. Sverige sticker emellertid ut med högre tillväxttal än liknande länder. En förklaring är att Riksbankens stimulansåtgärder drivit upp den inhemska efterfrågan, säger Mats Kinnwall.

Konjunkturprognos
Läs senaste konjunkturprognosen här.

Mats Kinnwall
E-post: mats.kinnwall@skogsindustrierna.org
Tel: 08-762 72 66

Tillbaka till årsrapporten