Samverkan ger bättre slagkraft

– Vi måste vara på plats. Väl fungerande nätverk, både formella och informella, är en förutsättning för att få gehör för branschens synpunkter, säger Christina Wiklund, miljödirektör på Skogsindustrierna.

Detta arbetssätt kan illustreras av hur Skogsindustrierna hanterade frågan om EUs utsläppskrav för medelstora förbränningsanläggningar. Kommissionens ursprungliga förslag innehöll kostsamma krav på utsläppsminskningar, framförallt av stoft, vilka var anpassade för anläggningar i tätbefolkade områden. Skogsindustriernas uppfattning var att det vore orimligt att ställa samma krav på små svenska sågverk, som är lokaliserade i glesbefolkade områden. Dessutom använder de svenska sågverken nästan uteslutande biobränslen i sina pannor. Deras klimatpositiva energistrategi skulle alltså försvåras av alltför kostsamma krav.

I Bryssel framförde Skogsindustrierna denna uppfattning vid diskussioner med den europeiska branschorganisationen CEPI, där Skogsindustrierna är medlemmar och representerade i flera kommittéer och arbetsgrupper. CEPI samordnade branschens budskap och opinionsarbete gentemot EU-kommissionen förslag. Skogsindustrierna och de övriga nationella branschföreningarna svarade bland annat för kontakter med sina respektive EU-parlamentariker.

– För att öka slagkraften ytterligare samverkade vi med andra organisationer som Svenskt Näringsliv och Business Europe, vilka också har goda kontaktnät i Bryssel.

På hemmaplan framförde Skogsindustrierna branschens synpunkter till de svenska regeringsföreträdare som skulle förhandla frågan i EUs Ministerråd. Det skedde bland annat i en referensgrupp som Skogsindustrierna ingick i. Under hela processen hade Skogsindustrierna kontinuerliga kontakter med bland andra Miljö- och energidepartementet och Naturvårdsverket. Framförallt gällde det att förklara vilka konsekvenser olika förslag skulle få för medlemsföretagen. Då presenterade Skogsindustrierna alternativa förslag.

– Vi fick viss förståelse för att förhållandena i Sverige är helt annorlunda än i de tätbefolkade delarna av Europa, där stoftutsläpp är ett betydande hälsoproblem och att biobränslen har klimatfördelar.

EU-direktivet har nu antagits och i slutversionen finns vissa möjligheter att förlänga tiden innan de tuffa kraven blir verklighet. Det är dock medlemsstaterna som avgör om man vill använda denna möjlighet. Nästa steg är förhoppningsvis att Skogsindustrierna ges möjlighet att delta i processen för införandet av direktivet i svensk lagstiftning.
– Därmed kom vi så långt som vi kunde komma. Om det ursprungliga förslaget gått igenom hade många mindre sågverk inte haft råd att göra de investeringar som krävdes, konstaterar Christina Wiklund.

Ingrid Haglund och Christina Wiklund
Ingrid Haglind ansvarar för produktfrågor som gäller papper och massa, här med kollegan Christina Wiklund vars ansvarsområde är miljöfrågor.

Många miljöförslag har sitt ursprung i EU
Utsläppen från de medelstora förbränningsanläggningarna är bara en av många miljöfrågor som Skogsindustrierna arbetat med på EU-nivå under 2015. Till exempel pågår EUs arbete med BAT-slutsatser även för större energianläggningar, vilket påverkar de svenska massa- och pappersbruken. Tolkningen av EUs Vattendirektiv är en annan för branschen viktig fråga som nu blivit extra aktuell genom ett beslut av EU-domstolen.
— Vi analyserar nu konsekvenserna av domen och har haft en första diskussion med Havs- och Vattenmyndigheten, säger Christina Wiklund.

BAT-slutsatser för större energipannor
Förslag till BAT-slutsatser för förbränningsanläggningar större än 50 MW har utarbetades inom EU. Slutförhandlingen ägde rum i Sevilla i juni 2015 med deltagande från branscher och organisationer från EUs medlemsländer. Branschens arbete organiserades genom CEPI med svensk representation från Skogsindustrierna.
Många organisationer, inklusive CEPI, var starkt kritiska till delar av förslagen. Det för svensk skogsindustri mest kostsamma förslaget, bindande nivåer för kolmonoxid, avvärjdes dock. Beslutsprocessen går nu vidare och branschen är fortsatt aktiv i arbetet.

EU-dom om vatten kan försvåra utbyggnader
1 juni 2015 meddelade EU-domstolen en dom om hur ramdirektivet för vatten ska tolkas. Domen kan komma att medföra att utbyggnad av verksamhet inte kan tillåtas om den medför försämring av någon av kvalitetsfaktorerna för ekologisk status. Den enda möjligheten att tillåta verksamheten skulle då vara att undantagsreglerna tillämpas. Dessa har hittills inte använts i Sverige och bygger på att vissa förutsättningar är uppfyllda.
Tillsammans med andra berörda sektorer har Skogsindustrierna uppdragit åt en advokatbyrå att tolka och bedöma konsekvenserna av domen. Först därefter kan en handlingsplan tas fram.

Ordförklaringar:
CEPI är en branschorganisation för den europeisk massa- och pappersindustrin.
BAT-slutsatser beskriver bästa teknik och innehåller bindande utsläppsvärden för massa- och papperstillverkning.

Christina Wiklund
E-post: christina.wiklund@skogsindustrierna.org
Tel: 08-762 72 33

Tillbaka till årsrapporten