Skogsnäringens roll lyfts fram

Skogens betydelse för jobb, välfärd och klimat uppmärksammades tydligt i förra valrörelsen. Både Alliansen och det rödgröna blocket lyfte bioekonomin
som ett mål och underströk skogens viktiga roll.

– Denna inställning avspeglades också i regeringens budget för 2016. Där finns skrivningar om skogen som det gröna guldet och om den potential som finns i skogsnäringen. Det får vi se som ett kvitto på att branschens kommunikations- och påverkansarbete haft effekt, säger Sven Jonsson, näringspolitisk rådgivare på Skogsindustrierna.

Skogsnäringens betydelse framhölls också av näringsminister Mikael Damberg vid Skogsnäringsveckan samt av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht under Almedalsveckan och på Virkesforum. Trots de positiva signalerna har avgörandet av flera viktiga näringspolitiska frågor försenats, konstaterar Sven Jonsson.
– Det föränderliga politiska läget under 2015 kan vara en del av förklaringen. Många frågor har hamnat i beredningar och utredningar, men sannolikt kan vi vänta oss fler konkreta resultat under 2016.

Sven Jonsson, Anna Holmberg och Karolina Boholm
Näringspolitiske rådgivaren Sven Jonsson med kollegerna Anna Holmberg, energidirektör, och Karolina Boholm, transportdirektör.

Inom flera näringspolitiska områden pågår alltså en process, vars resultat i hög grad kan komma att påverka medlemsföretagens verksamheter. Att aktivt delta i dessa beslutsprocesser, och föra fram branschens ståndpunkter, är en av Skogsindustriernas huvuduppgifter.

Effektiva transporter

Frågorna om att tillåta 74-tons lastbilar och undvika kilometerskatt hade särskilt fokus i Skogsindustriernas påverkansarbete under 2015. Sajterna www.74ton.nu och www.stoppakilometerskatten.se har varit en del i det arbetet. I november presenterade Trafikverket sin utredning om hur tyngre fordon kan tillåtas på det allmänna vägnätet. Den av regeringen beställda utredning visar att 74-tons lastbilar är en samhällsekonomiskt lönsam åtgärd, som minskar koldioxidutsläpp och luftföroreningar samt är gynnsam för jobb och företagande. Även om utredningen föreslår en alltför långsam takt för implementering får regeringens ambition att införa 74-tons lastbilar ses som en framgång för skogsindustrins påverkansarbete.

Karolina Boholm

Karolina Boholm ansvarar för transportpolitiska frågor, bl a att tillåta 74-tons lastbilar på det allmänna vägnätet.

Infrastruktursatsningar som gör det möjligt att förbättra järnvägstransporter är också viktiga för skogsnäringen. Järnvägen måste effektiviseras bland annat genom att tåg tillåts vara tyngre och längre. Ett viktigt budskap från Skogsindustrierna är att underhåll ska prioriteras framför nyinvesteringar.

Energi

Energikommissionen, med deltagande från alla riksdagspartier, inledde sitt arbete under våren 2015. Målet är att finna en bred blocköverskridande överenskommelse om energipolitiken, något som Skogsindustrierna länge efterfrågat. För industrin är det avgörande att ha en långsiktigt stabil energiförsörjning med lågt klimatavtryck och till internationellt konkurrenskraftiga priser. Påverkansarbetet om elförsörjning sker via SKGS (Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet) som är ett samarbete mellan Skogsindustrierna, IKEM, SveMin och Jernkontoret.

Anna Holmberg

Energidirektör Anna Holmberg samordnar basindustrins samarbete kring energifrågor i SKGS.

EUs system för handel med utsläppsrätter påverkar elpriset. EU-kommissionen presenterade i somras sitt förslag för handelsperioden 2021-2030. Målsättningen för Skogsindustrierna är att den fria tilldelningen av utsläppsrätter ska fortsätta. EUs regelverk ger möjlighet att lämna kompensation för utsläppshandelns indirekta påverkan på elpriset. Skogsindustrierna arbetar för att regeringen ska utnyttja denna möjlighet och ge kompensation till skogsindustriella företag.

Bioenergi och biodrivmedel

Skogsindustrin är Sverige största användare och leverantör av biobränsle. Med leveranser av bioenergi kan näringen bidra till att minska samhällets behov av fossila bränslen. Dessa leveranser kan öka, men låga priser gör det inte lönsamt.

– Hållbarhetskriterier för bioenergi kommer vara en viktig fråga under 2016, säger Helena Sjögren, ansvarig för bioenergi på Skogsindustrierna.

Ökad efterfrågan på biodrivmedel blir sannolikt följden av Sveriges mål om en fossiloberoende fordonsflotta. Biodrivmedel har potential att bli en växande produktgren inom skogsindustrin, men för det krävs ett långsiktigt regelverk. Skogsindustrierna arbetar liksom den svenska regeringen för att påverka EU-kommissionen så att skattebefrielsen för bioenergi består. Införandet av kvotplikt är en annan möjlig väg.

Dialogen med politikerna ska utvecklas

En förutsättning för Skogsindustriernas näringspolitiska arbete är en öppen pågående dialog med politiker och andra beslutsfattare.

— Tillsammans med Riksdagens skogsindustrigrupp arrangerar vi regelbundet möten, ofta med deltagande av våra medlemsföretag, berättar Sven Jonsson näringspolitisk rådgivare på Skogsindustrierna.

Sedan länge har Skogsindustrierna goda kontakter med politiker på riksplanet och med regeringskansli, departementen och myndigheter. För att stämma av att Skogsindustrierna jobbar effektivt med näringspolitiken djupintervjuades politiker och tjänstemän under 2015. Resultaten visar att personliga kontakter, vid seminarier och andra möten, upplevs som särskilt värdefulla. Branschens information betraktas som trovärdig och förtroendet för dess företrädare är stort.

– Utvärderingen visar också i vilka avseenden vårt arbete kan förbättras, menar Sven Jonsson. Ju bättre vi kan anpassa oss till deras arbetsförutsättningar, desto större är möjligheterna att få fram våra budskap. Vi ska vara mer lyhörda för vilken typ av information politikerna vill ha och på vilket sätt de vill få den.

En betydande del av det näringspolitiska arbetet berör frågor som avgörs på EU-nivå. Det arbetet bedrivs både på hemmaplan och genom kontakter i Bryssel. Under 2016 planeras en förstärkning av de direkt Brysselinriktade insatserna.

Sven Jonsson
— En av flera idéer är att skapa ett skogsindustrinätverk för våra svenska EU-parlamentariker. Vi vet att de till exempel efterfrågar mer miljö- och klimatfakta om den svenska skogsbruksmodellen. På sikt skulle ett sådant nätverk kunna utvidgas med intresserade ledamöter även från andra länder, säger Sven Jonsson.

Karolina Boholm
E-post: karolina.boholm@skogsindustrierna.org
Tel: 08-762 72 30

Anna Holmberg
E-post: anna.holmberg@skogsindustrierna.org
Tel: 08-762 72 44

Helena Sjögren
E-post: helena.sjogren@skogsindustrierna.org
Tel: 08-762 72 35

Sven Jonsson är föräldraledig till och med oktober 2016. Kontakta istället Mårten Larsson
E-post: marten.larsson@skogsindustrierna.org
Tel: 08-762 79 72

Tillbaka till årsrapporten