Skogsindustrin bidrar till EUs cirkulära ekonomi

Den cirkulära ekonomi som EU eftersträvar bygger på kretslopp i stället för linjära materialflöden. Att främja resurseffektivitet och betrakta avfall som en resurs är också grundläggande. I en sådan ekonomi kan papper spela en stor och positiv roll.

— I dialogen med EU-institutionerna är vårt budskap att produkter av nyfiber och returfiber ska jämställas. De är delar av samma europeiska kretslopp och nyfibern från Norden är nödvändig för att kretsloppet ska fungera, säger Ingrid Haglind, Direktör Produkter och Produktsäkerhet på Skogsindustrierna.

I december 2015 presenterade EU-kommissionen ett nytt förslag om cirkulär ekonomi. I förslaget finns en aktionsplan till 2019 samt lagförslag om revidering av direktiven om förpackningar, avfall och deponering.
– Äntligen har vi lyckats få EU-kommissionen att förstå att skogsbaserade råvaror och biobaserade produkter tillhör framtiden och har en given plats i en cirkulär ekonomi. Den symbios mellan branscher och samhälle som eftersträvas ligger dessutom helt i linje med hur skogsindustrin driver sina verksamheter, det vill säga med hög resurseffektivitet.

Parallellt pågår EUs arbete med Environmental Footprints, som blir ett verktyg för att bedöma produkters miljöavtryck. Skogsindustrierna är engagerade i den europeiska branschorganisationen CEPIs arbete och flera företag i branschen deltar i de pilottester som görs.

Environmental Footprints kommer sannolikt att användas både vid offentlig upphandling och gentemot konsumenter. De måste alltså få en utformning som ger rättvisa åt branschens produkter.

Inom området produktsäkerhet har Skogsindustrierna lyft fram behovet av en harmoniserad EU-lagstiftning. Detta är särskilt aktuellt för pappersprodukter som kommer i kontakt med livsmedel, där de nationella reglerna är resurskrävande att hantera, komplicerar exportverksamheten och kan utgöra handelshinder. I brist på ett EU-gemensamt regelverk har vägledningar utarbetats av branschen. Detta har skett i nära samverkan med CEPI.

I Sverige är utformningen av producentansvaret ännu inte avgjord. I mars 2016 väntas ett förslag på hur ett kommunalt insamlingsansvar för förpackningsavfall och returpapper ska utformas.
– För utredaren har vi klargjort att tillgången och kvaliteten på returfiberråvaran ska säkerställas och att kostnaderna för insamlingen måste bli rimliga, säger Ingrid Haglind.

Standarder för biobaserade produkter
Skogsindustrierna är huvudfinansiär för det viktigaste delprojektet inom det europeiska standardiseringsarbetet Biobaserade produkter. Hur dessa standarder utformas får stor betydelse eftersom de kan kopplas till både arbetet med den cirkulära ekonomin och till Environmental Footprints.

Inför 2016…
… hoppas jag att EU-kommissionen kommer igång med att utarbeta en harmoniserad lagstiftning för papper och kartong i kontakt med livsmedel. Det skulle få stor betydelse för branschen, säger Ingrid Haglind.

Ingrid Haglind
E-post: ingrid.haglind@skogsindustrierna.org
Tel: 08-762 72 11

Tillbaka till årsrapporten