Höga förväntningar på skogsprogrammet

Efter en lång startsträcka har arbetet med det Nationella skogsprogrammet fått luft under vingarna. Under 2015 har fyra arbetsgrupper bildats för att ta fram förslag på hur skogen ska användas i ett hållbart samhälle.

Ett stort antal organisationer, myndigheter och andra intressenter deltar. Representanter för Skogsindustrierna och medlemsföretagen ingår i programrådet och i samtliga arbetsgrupper.

Grupperna arbetar med fokusområden som ekosystemtjänster, främjande av biobaserade produkter, smarta transporter, en skogsindustri i världsklass och ökad export.

Linda Eriksson och Mårten Larsson
Linda Eriksson och Mårten Larsson arbetar med de skogliga frågorna, bl a genom vår delaktighet i det Nationella skogsprogrammet och som utgivare av rapporten om Levande skogar där också skogens bioekonomiska bidrag belyses.

Forskningsprogrammet Future Forests vid SLU har presenterat en rapport som ger belägg för att det är bättre för klimatet att bruka och använda skogen än att låta den stå orörd. Studien visar att substitutionseffekten, det vill säga då förnybara skogsprodukter ersätter klimatbelastande alternativ, har avgörande betydelse.

— Ju mer skogen brukas, desto mer råvara får vi för tillverkning av sådana klimatsmarta skogsprodukter. Att lämna skogsområden som kollager är alltså inte den bästa lösningen.

I september 2015 lade Skogsstyrelsen fram rapporten Skogliga konsekvensanalyser, SKA 15. Den visar att det finns utrymme att öka de årliga avverkningarna till 95-100 miljoner skogskubikmeter per år mellan år 2020-2030. Samtidigt pekar Skogsstyrelsens globala analys på att länder som Sverige, med växande virkesförråd, får en nyckelroll för att försörja världens växande behov av skogsprodukter och bioenergi.
– Genom att svensk skogsindustri säljer produkter från ett hållbart skogsbruk till andra länder exporterar vi klimatnytta. Det bidraget till den globala bioekonomin kan alltså i framtiden bli ännu större, säger Linda Eriksson.

Inför 2016…
… ska det bli spännande att se vem som får det prestigefyllda jobbet som ny generaldirektör på Skogsstyrelsen, säger Linda Eriksson.

Levande skogar – viktig måluppföljning
Den femte årgången av Skogsindustriernas rapport Levande skogar publicerades våren 2015. Där sammanfattas medlemsföretagets arbete inom områdena biologisk mångfald och skogens upplevelsevärden. Rapporteringen utgår från det nationella miljökvalitetsmålet Levande skogar och innehåller resultatredovisning för samtliga delmål.
– Levande skogar är ett viktigt verktyg i kontakter med politiker, myndigheter och media. I den senaste rapporten ges också en belysning av skogens möjligheter att bidra till en bioekonomi, säger Linda Eriksson.

Linda Eriksson
E-post: linda.eriksson@skogsindustrierna.org
Tel: 08-762 72 09

Mårten Larsson
E-post: marten.larsson@skogsindustrierna.org
Tel: 08-762 79 72

Tillbaka till årsrapporten