Ökad träkunskap stärker positionerna

Trä har en naturlig plats i en hållbar samhällsutveckling, inte minst inom byggandet. Svenskt Trä förmedlar i mycket stor omfattning teknisk kunskap om hållbart träbyggande till utvalda målgrupper, t ex genom informationssajten TräGuiden och utbildningsmaterial för universitet och högskolor.

I Sverige samordnas PR- och kommunikationsinsatser om industriellt träbyggande av Sveriges Träbyggnadskansli. Internationellt samordnar Svenskt Trä seminarier om träbyggande i bland annat Storbritannien och Frankrike.

Stora informations- och marknadsinsatser riktas också till trä- och bygghandel, som är en av sågverkens allra största kundgrupper.
– Under 2015 har vi verkligen vässat våra verktyg. Till exempel har vi fortsatt digitaliseringen av vårt utbildningsmaterial och tagit fram ännu fler webbfilmer, appar med mera, säger Mikael Eliasson, direktör för Svenskt Trä.

Mikael Eliasson, Charlotte Dedye Apelgren och Johan Fröbel
Mikael Eliasson med två av sina medarbetare på Svenskt Trä – Charlotte Dedye Apelgren som ansvarar för interiör och design samt Johan Fröbel vars ansvarsområde är teknik och distribution.

Internationellt genomför Svenskt Trä långsiktiga marknadsprogram i flera länder. I Storbritannien drivs sedan femton år tillbaka Wood for Good. Delar av det svenska konceptet för att stödja träprodukterna i bygghandeln har börjat lanseras i Storbritannien under 2015.
– Våra medlemsföretag är mycket väl etablerade och specialiserade inom olika segment. Det har, tillsammans med den lågt värderade kronan, bidragit till den starka svenska positionen på den brittiska marknaden där Sverige svarar för hälften av all barrträimport.

I Frankrike drivs projektet Bois.com. För att stimulera träbyggandet bildades 2014 ett nätverk för byggherrar som genomför träbyggnadsprojekt och har behov av hjälp från erfarna arkitekter, konstruktörer och andra experter.

Tillväxtländerna har blivit allt viktigare på den internationella trävarumarknaden. Att hjälpa medlemsföretag med affärskontakter på de mest intressanta tillväxtmarknaderna är en angelägen uppgift. Till exempel har Nordafrika och Mellanöstern vuxit fram som stora svenska exportmarknader.

I Kina har Svenskt Trä ett väl etablerat kontaktnät inom snickeri- och möbelindustrin och i byggsektorn.

Mikael Eliasson

– Under de senaste två åren har vi gjort en kraftsamling för att marknadsföra svenskt trä som kommer från ett hållbart skogsbruk. Produkterna upplevs ha hög kvalitet och att leveranssäkerheten är god.

Exporten av svenska trävaror nådde under 2015 nya rekordnivåer och svenska exportörer tog marknadsandelar på en kinesisk trävarumarknad som hade en lägre tillväxttakt än tidigare.

Svenskt Trä har inom ramen för European Wood assisterat kinesiska myndigheter i utvecklingen av standarder för modernt byggande. I september 2015 presenterade Kina en nationell strategi för ökad träanvändning i byggandet, med fokus på skolor, sjukhus och andra offentliga byggnader.

– Trä beskrivs i den strategin som ett grönt material som av klimatskäl ska prioriteras. Det öppnar upp goda möjligheter för framtiden, säger Mikael Eliasson.

Svenskt Trä - en del av Skogsindustrierna
Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Målsättningen är att öka träanvändningen i Sverige och på utvalda marknader utomlands. Svenskt Trä syftar också till att lyfta fram trä som ett konkurrenskraftigt, miljövänligt och hållbart material. Svenskt Trä är en verksamhet inom Skogsindustrierna. Bakom Svenskt Trä står svenska sågverk och limträindustrier.

Mikael Eliasson
E-post: mikael.eliasson@svenskttra.se
Tel: 08-762 72 14

Tillbaka till årsrapporten