Växande insikter om klimatsmart träbyggande

Sveriges Träbyggnadskansli ger information, experthjälp och projektstöd till träbyggnadsprojekt runt om i landet. På så sätt bidrar Sveriges Träbyggnadskansli till att driva fram det moderna industriella träbyggandet.

Marknadsandelen för trähus i tre våningar och högre har under de senaste tio åren ökat från noll till tio procent av nybyggnationen. Under 2015 beräknas Sverige ha fått ett tillskott av 2000 lägenheter i sådana nybyggda flervåningshus av trä.
– Med välfyllda orderböcker ser även utsikterna för 2016 ljusa ut, säger Susanne Rudenstam, chef för Sveriges Träbyggnadskansli.

Träbyggnadsdagar, utbildningar och direkta kontakter med politiker, kommuner, arkitekter och andra målgrupper är de viktigaste verktygen i Sveriges Träbyggnadskanslis verksamhet som startade redan 1995.
– Det vi nu ser är resultaten av detta långsiktiga arbete. Till exempel har många kommuner upprättat egna träbyggnadsplaner och fler är att vänta.

Byggsektorn kommer allt mer i centrum för klimatdebatten. Det är positivt, men det gäller att diskussionen breddas, menar Susanne Rudenstam. Istället för att bara se på vilka energiprestanda det färdiga huset har måste hela livscykeln inkluderas. En utredning från IVA slår fast att byggmaterialet och processen svarar för en stor del av den totala klimatpåverkan. Argumenten för att använda trä istället för betong blir därmed ännu starkare, eftersom betongtillverkning ger stora klimatutsläpp.
– Det är också viktigt att inte bara klimatutsläppen utan all resurs- och materialförbrukning minskar i byggprocesserna. Då har det industriella träbyggandet betydande fördelar jämfört med de gamla metoderna.

Mycket talar för att insikten om träbyggandets fördelar kommer att växa sig starkare, inte bara i Sverige utan i hela Europa och även globalt.
– Ska vi kunna nå de mål som världens ledare enats om vid klimatmötet i Paris kommer det att krävas en radikal omställning av byggandet. Det talar väldigt tydligt för mer träbyggande, säger Susanne Rudenstam.

Susanne Rudenstam och Anders Josephsson
Träbyggnadskansliet består av Susanne Rudenstam som tillsammans med Anders Josephsson driver på det moderna industriella träbyggandet i Sveriges kommuner. Det är en viktig del i Svenskt Träs arbete.

Sveriges Träbyggnadskansli verkar för att moderna träbyggnader ska användas i högre utsträckning på den svenska byggmarknaden. Särskilt fokus ligger på områdena flervåningshus, offentliga byggnader och större broar för vägtrafik. Kansliets verksamhet sker inom ramen för samarbetet mellan Svenskt Trä och Trä- och Möbelföretagen (TMF). Sveriges Träbyggnadskansli leder kommunikationsarbetet kring träbyggnadsutvecklingen och erbjuder information, experthjälp och projektstöd till alla initiativ som tas runt om i landet. För byggherreledet och kommuner arrangeras träbyggnadsdagar och utbildningar.

Herrestadskolan i Järfälla
Foto: Moelven Töreboda
Herrestadskolan i Järfälla. Högklassigt träbygg- och miljöprojekt.
– Det här med att bygga höghus i trä är ju klockrent. Det går snabbare, är billigare och framförallt snyggare: Jag tycker det är mycket löftesrikt, säger Anders Wijkman, ordförande i Miljömålsberedningen.

Susanne Rudenstam
E-post: susanne.rudenstam@trabyggnadskansliet.se
Tel: 08-762 72 73

Tillbaka till årsrapporten