“Visionen är vår gröna tråd”

Visionen har gått som en grön tråd genom de flesta av Skogsindustriernas aktiviteter under 2015, såväl näringspolitiskt som i de marknadsinriktade insatserna.

Skogsnäringsveckan och Almedalsveckan var, tillsammans med Virkesforum, 2015 års höjdpunkter. Arrangemangen drog stor publik och gav positiv respons från politiker och media. Intresset för skogsindustrin avspeglas också i ett ökat antal besökare på branschens hemsidor och i aktiviteter på sociala media.

– För att leva upp till vårt uppdrag om att skapa insikt om bioekonomi och bidra till högt förtroende för skogsnäringen så planerar vi fortsatt utveckling av vår digitala kommunikation. Filmen om skogsnäringens vision blev till exempel en riktig tittarsuccé på nätet 2015. Under 2016 kommer den digitala satsningen att förstärkas, säger Carina Håkansson, vd för Skogsindustrierna.

Svenskt Träs långsiktiga arbete har gett god respons och attityderna till trä och träbyggande har stärkts både i Sverige och internationellt. De omfattande informationsinsatserna har kombinerats med marknadsföringsprogram riktade till utvalda länder och branscher. För svensk bygg- och trävaruhandel blev 2015 ett rekordår med trävarorna som den dominerande varugruppen. Svenskt Träs satsning på tillväxtmarknader har också slagit väl ut. Till exempel ökade de svenska sågverkens export till Kina under 2015 till en ny rekordnivå.

Näringspolitiskt präglades 2015 av viktiga utredningar om klimatmål, transporter, infrastruktursatsningar och av Energikommissions arbete med att ta fram en politik för energiförsörjningen fram till 2050.

– Regeringen har tagit andra goda initiativ om till exempel innovationsstöd, infrastruktursatsningar, agenda för biobaserad och cirkulär omställning samt satsningen på Nationella skogsprogrammet. Men det vi väntar på är att regeringen ska leverera resultat. Inte minst vill vi nu se positiva beslut om 74-tons lastbilar och tåg som är både tyngre och längre.

Skogsindustrierna är också engagerade i de branschfrågor som avgörs på EU-nivå, till exempel EUs strategi för cirkulär ekonomi och regler för miljöutsläpp. Det EU-inriktade påverkansarbetet bedöms bli allt viktigare och kommer därför att förstärkas.

Mycket är alltså på gång inom branschorganisationen, men det mest positiva är den nyväckta optimism som märks bland många medlemsföretag, framhåller Carina Håkansson. Visserligen fortsätter den krävande omstruktureringen inom vissa sektorer, men det finns samtidigt flera positiva signaler: Träbyggandet växer, med svenska företag som föregångare, sågverken har ökat sin export och skogsindustrin gör nu rekordinvesteringar – i Sverige!

– Under de senaste två åren har skogsindustriföretagen tagit beslut om investeringar i Sverige på drygt 18 miljarder kronor. Det om något visar vilken framtidstro det finns, säger Carina Håkansson.

– Visst talar vi i egen sak. Samtidigt som bioekonomin är nödvändig för samhället som helhet gynnar den våra medlemsföretag. En win-win situation, alltså, säger Carina Håkansson.

Inför 2016…
… ser jag fram emot Skogsnäringsveckan i april, som jag tror blir bättre än någonsin, säger Carina Håkansson.

Carina Håkansson
E-post: carina.hakansson@skogsindustrierna.org
Tel: 08-762 72 10

Tillbaka till årsrapporten